ManageYourCredit.be

Cher Monsieur,
Chère Madame,


Depuis le 31/3/2023, le délai d'introduction des demandes de report de paiement du capital dans le cadre de la crise énergétique est dépassé. Vous ne pouvez plus introduire de demandes.


Beste,

Sinds 31/3/2023 is de termijn voor het indienen van aanvragen van uitstel van betaling van kapitaal in het kader van de energiecrisis verstreken. U kan geen aanvragen meer indienen.